กลุ่มงานวิจัย Print

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ได้แบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ 4 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มงานวิจัยพื้นฐาน  (Basic Research)
  กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีของสุญญากาศและฟิล์มบาง ตั้งแต่ระบบสุญญากาศ การเตรียมฟิล์มบางชนิดต่างๆ
 2. กลุ่มงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
  กลุ่มงานวิจัยที่นำเอาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางมาประยุกต์กับงานด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาวิจัยและอุตสาหกรรม
 3. กลุ่มงานวิจัยอุตสาหกรรม (Industry-oriented Research) 
  กลุ่มงานวิจัยที่เน้นบริการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
 4. กลุ่มงานบริการสาธารณะ  (Public Service) 
  กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนามาถ่ายทอดและเผยแพร่ ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาของไทย

optnow.com.ua
t-marka.ua
smartum.com.ua/
купить VERSACE
ремонт под ключ
www.pro-service.com.ua/
обучение английскому языку
bestcool.com.ua