นักเรียนที่อื่น Print

  

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับจากทุกสถาบัน ที่ทำโครงงาน วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ได้เข้าใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง.

ระดับปริญญาตรี  :  ระดับปริญญาโท  :  ระดับปริญญาเอก


ระดับปริญญาเอก 


นิสิตระดับปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีวัสดุ)

ชื่อ-นามสกุล 

นายนิรันดร์ วิทิตอนันต์

วิทยานิพนธ์

การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเลือกรังสีที่มีอัลลอยด์เป็นชั้นหลัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ-

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางเงินอัลลอยและฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาเอก : วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี)

ชื่อ-นามสกุล 

นายประเสริฐศักดิ์

วิทยานิพนธ์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ-

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมออกไซด์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาเอก : วท.ด.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวภัททิรา หอมหวล

วิทยานิพนธ์

-

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุคคเณศ ตุงคะสมิต

สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่จบ-

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาเอก : ปร.ด.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล

นายอดิศร บูรณวงศ์

วิทยานิพนธ์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ-

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


ระดับปริญญาโท


นิสิตระดับปริญญาโท : วท.ม.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายนิรันดร์ วิทิตอนันต์

วิทยานิพนธ์

การวัดความหนาของฟิล์มทองคำซึ่งเคลือบบนแผ่นแก้วด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ2543

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางทองคำที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาโท : วท.ม.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายธนัสถา รัตนะ

วิทยานิพนธ์

การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางอลูมิเนียมออกไซด์เพื่อประยุกต์ในการเคลือบป้องกันผิว

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ2547

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาโท : วท.ม.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายมติ  ห่อประทุม

วิทยานิพนธ์

การศึกษาฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์โดยการเตรียมด้วยวิธี ดีซี รีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ2548

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมออกไซด์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)

ชื่อ-นามสกุล 

นายประเสริฐศักดิ์

วิทยานิพนธ์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวย

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ-

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมออกไซด์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาโท : วท.ม.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวภัททิรา หอมหวล

วิทยานิพนธ์

การหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างและไตรโบโลยีของฟิล์มบางโครเมียมไนไทรด์เตรียมโดยเทคนิครีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเทอร์ริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุคคเณศ ตุงคะสมิต

สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่จบ-

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบระบบสปัตเตอริงสำหรับเตรียมฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

Top


นิสิตระดับปริญญาโท : วท.ม.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวขนิษฐา  หงส์เลิศสกุล

วิทยานิพนธ์

การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาชนิดโพรงเรโซแนนซ์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.บุญโชติ  เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่จบ2547

E-mail

-

หมายเหตุ

เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและขอคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบสร้างภาชนะสุญญากาศที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ จาก รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ

Top


นิสิตระดับปริญญาโท : วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม)

ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวจิตติมา  คงสกุล

วิทยานิพนธ์

การวัดความหนาฟิล์มบางโดยใช้เทคนิคฟีโซอินเตอร์พีรอมิเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่จบ2547

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบสำหรับเตรียมฟิล์มบางและชุดอินเตอร์ฟีรอมิเตอร์สำหรับวัดความหนาฟิล์มบาง 

Top


 

ระดับปริญญาตรี 


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวปิยะวรรณ  มาศิริ

นางสาวสุทธิษา  ก้อนเรือง

โครงงาน

-

อาจารย์ที่ปรึกษา

-

สถาบันมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่จบ2547

E-mail

-

หมายเหตุ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานโดยใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ให้คำปรึกษา

Top


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายธนา  เพ็ชรมาก

นางสาวจุฑารัตน์  บุญปัญญา

โครงงาน

-

อาจารย์ที่ปรึกษา

-

สถาบันมหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่จบ2548

E-mail

-

หมายเหตุ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานโดยใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ให้คำปรึกษา

Top


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์

นายสุรชัย  ศรีวรชัย

นายศุภวุฒิ  สุภาชาติ

นายอิทธิพล  จันทร์งาม

โครงงาน

-

อาจารย์ที่ปรึกษา

-

สถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่จบ2549

E-mail

-

หมายเหตุ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานโดยใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ให้คำปรึกษา

Top


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายยวนหลี  โถนารัตน์

โครงงาน

ศึกษาความหนาของฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์ที่ทำการเคลือบโดยวิธี ดี.ซี. แมกนีตรอน สปัตเตอริง บนกระจกสไลด์และใบมีดกลึง ที่อุณหภูมิระหว่าง 30 OC และ 108 OC

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์

สถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่จบ2548

E-mail

-

หมายเหตุ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานโดยใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ให้คำปรึกษา

Top


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายไสว  วีระพันธ์

โครงงาน

อิทธิพลของกระแสต่อความหนาของฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์

สถาบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่จบ2548

E-mail

-

หมายเหตุ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานโดยใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ให้คำปรึกษา

Top


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นายพงษ์พันธุ์  ศรีต้นวงศ์

โครงงาน

ลักษณะส่อและการวิเคราะห์ตัวแปรของระบบสุญญากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุคคเณศ  ตุงคะสมิต

สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่จบ2547

E-mail

-

หมายเหตุ

ใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางทำโครงงาน

Top


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวอมรรัตน์  ตรีเวช

โครงงาน

ผลของอัตราไหลของแก๊สไนโตรเจนที่มีต่อสีของฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล

ผศ.นิรันดร์  วิทิตอนันต์

สถาบัน

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จบ2546

E-mail

-

หมายเหตุ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานโดยใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ให้คำปรึกษา

Top


นิสิตระดับปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์)

ชื่อ-นามสกุล 

นางสาว จิรวรรณ แสนทน

โครงงาน

-

อาจารย์ที่ปรึกษา

-

สถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่จบ-

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

หมายเหตุ

ฝึกงานภาคฤดูร้อนและทำโครงงานโดยใช้เครื่องเคลือบในสุญญากาศของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง โดยมี รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ให้คำปรึกษา

Top


optnow.com.ua
www.t-marka.ua/
smartum.by/
духи paco rabanne
ремонт в квартире
www.pro-service.com.ua/
курсы английского киев
bestcool.com.ua