วารสารวิชาการระดับชาติ Print

 

  1. นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พัฒนะ รักความสุข และ พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ. 2551. การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบระบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง แบบคาโทดคู่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 13(1). 14-25.
  2. M. Horprathum, P. Eiamchai, V.  Patthanasettakul, P. Chindaudom, S. Chaikhun and  P. Limsuwan. 2006. Thickness dependence of TiO2 thin films prepared by D.C. reactive magnetron sputtering. KMITL Sci. J. 6(1), 202-208.
  3. นิรันดร์ วิทิตอนันต์,  พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ,  วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล และ สุรสิงห์ ไชยคุณ. การวัดความหนาของฟิล์มทองคำซึ่งเคลือบบนแผ่นแก้วด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 24(3) กย.-ธค.2544.299-310.
  4. นิรันดร์ วิทิตอนันต์, พัฒนะ รักความสุข และ พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ. สมบัติทางแสงของฟิล์มบางเงินและฟิล์มบางเงินเจือที่เคลือบด้วย ดีซี อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 9(1) มค.-มิย.2549. 19-26.

 


металопластикові вікна
smartum.com.ua/
winnerlex.com.ua/
нишевая парфюмерия
евроремонт
пакеты для мусора
английский язык для начинающих
оригинальный подарок подруге
Last Updated ( Friday, 05 February 2016 08:10 )