เกี่ยวกับเว็บไซต์ Print

 

วัตถุประสงค์:

 • เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตลอดจนผลงานวิจัยและพัฒนาของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ เทคโนโลยีฟิล์มบาง และการเคลือบในสุญญากาศ
 • เป็นสื่อกลางในการแลกเปลียนความรู้ด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ เทคโนโลยีฟิล์มบาง และการเคลือบในสุญญากาศ

ผังเว็บไซต์์:  

  # Main Menu:

  # Top Menu:


ขอบคุณ:
 • มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
 • สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คุณพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์  (สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • แหล่งทุนต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง 
 • แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

ผู้ดูแลเว็บไซต์:
 • รศ.ดร.สุรสิงห์  ไชยคุณ        ที่ปรึกษา
 • ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์     ข้อมูลและบริหารเว็บไซต์
 • นส.อรภชา สหายา              พัฒนา ออกแบบ จัดหาข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์

บันทึกการปรับปรุง:
 •   1 มค. 48 : เริ่มพัฒนาเว็บไซด์รุ่นแรก ด้วย Front Page 2000
 •   1 มค. 51 : หยุดการปรับปรุงเว็บไซต์รุ่นแรก (มีผู้เข้าชม 35,526 ราย)
 •   1 กค. 51 : เริ่มพัฒนาเว็บไซต์รุ่นที่สอง ด้วย Joomla 1.5.6
 •   1 กย. 51 : ทดลองใช้เว็บไซต์รุ่นที่สอง 
 • 30 กย. 51 : เปิดใช้เว็บไซต์รุ่นที่สองอย่างเป็นทางการ
 •   1 ตค. 51 : เพิ่ม mod counter กำหนดค่าเริ่มต้น = 0
 • 19 ตค. 51 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ   1,000 ราย
 • 20 มีค. 52 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 10,000 ราย
 •   5 กค. 52 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 15,000 ราย
 • 30 กย. 52 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 17,520 ราย
 •   1 ตค. 52 : เปิดใช้เว็บไซต์รุ่นที่สอง ครบรอบ 1 ปี
 • 28 ธค. 52 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 20,000 ราย
 • 25เมย. 53 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 25,000 ราย
 • 24 สค. 53 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 30,000 ราย
 • 30 กย. 53 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 31,524 ราย
 •   1 ตค. 53 : เปิดใช้เว็บไซต์รุ่นที่สอง ครบรอบ 2 ปี
 • 25 ธค. 53 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 35,000 ราย
 • 23 กย. 54 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 50,000 ราย
 • 30 ตค. 54 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 50,484 ราย 
 •  1 ตค. 54 : เปิดใช้เว็บไซต์รุ่นที่สอง ครบรอบ 3 ปี
 •  7 ธค. 54 : ผู้เข้าชมเว็บไซต์ครบ 55,000 ราย

zubochist.com.ua/
smartum.by/
www.winnerlex.com.ua
парфюмерия интернет магазин
комплексный ремонт квартир
www.pro-service.com.ua/
школы английского языка
подарок для мамы